Audit Intern

Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei organizatii

in scopul furnizarii unei evaluari independente

a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

El poate fi exercitat atat de persoane din interiorul organizatiei in cauza, cat si de persoane din exteriorul acesteia.

Auditul intern are scopul:
• de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale;
• de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii organizatiei;
• de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;
• de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

In Romania, auditul intern se practica in conformitate cu Normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari; acestea cuprind reguli de organizare (definesc entitatile si persoanele care pot exercita activitatea de audit intern), reguli de exercitare (criterii de calitate pentru evaluarea acestor servicii), reguli de implementare (pentru tipuri specifice de angajamente) si Codul de etica pentru profesia de auditor intern (care are rolul de a asigura obiectivitatea auditorului intern).

Persoanele responsabile pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si imputernicite pentru semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar (art. 23 din OUG nr. 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare).

Cu ocazia exercitarii profesiei lor, auditorii financiari efectueaza si evaluarea functiei de audit intern, pentru a stabili in ce masura se pot baza pe rezultatele auditului intern pentru propriul lor raport.

Pentru regiile autonome, companiile nationale si societatile nationale, precum si pentru alte entitati economice cu capital majoritar de stat, auditul intern trebuie organizat in conformitate cu legislatia privind auditul intern din entitatile publice

Audit Financiar prin personal calificat

membru CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania) si

experti contabili cu experianta membri CECAR.

La modul general, auditul inseamna examinarea unor informatii in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.

In functie de domeniul unde este aplicat acest principiu general, exista multe tipuri de audit, de la cel financiar-contabil si pana la auditul performantei, al sistemelor informatice sau al politicii de securitate a datelor.

 

Conform definitiei publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, „Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC)”.

 

 

 

 

–         Realizare platforme web:

 1. Site web de prezentare
 2. Magazin virtual cu modul de plata
 3. Portal web (directoare anunturi si continut multimedia)
 4. Solutii web tip server client – poker online software
 5. Platforme online pentru gambling

–         Realizare software la comanda:

 1. Dezvoltam si realizam solutii software offline sau/si online la cerere, in concordanta cu nevoile beneficiarului.

–         Audit IT

www.svedex.ro

www.infostoc.ro

 

WWW.INFOSTOC.RO

Securizarea totala si infailibila a fisierelor de dimensiuni mici si medii  (max:10 mb) cu Programul : iSS1

 

WWW.INFOSTOC.RO

Arhiva Electronica  –  Transpunerea in format digital a arhivei fizice prin scanarea fiecarui document.

Cu ajutorul acestei tehnologii puteti dispine oricand in format digital de documentele arhivei.

Arhiva digitala este solutia unica pentru pastrarea permanenta a documentelor in stare initiala, chiar in ciuda utilizarii intensive;

Asigura controlul deplin si modernizarea fluxului informational din institutie;

Restabileste ordinea si logica arhivei fizice, prin corelarea rezultata din scanarea documentelor si intocmirea inventarului electronic al arhivei fizice;

Ofera posibilitatea lucrului in retea si administrarea eficienta a documentelor pe nivele si departamente;

Timpul de raspuns la la solicitarea unui document din arhiva este redus la cateva zeci de secunde.

Acest sistem de arhivare permite non-stop controlul istoric si financiar pe perioade de timp foarte mari;

Concretizeaza si compacteaza cele mai importante sectoare intr-o societate, oferind accesul modern si rapid la informatiile de care aveti nevoie.

Datorita experientei in domeniul IT putem creea orice solutie necesara pentru satisfacerea exigentelor beneficiarului.

 

Compania specializata in Arhivarea Electronica: www.infostoc.ro

WWW.INFOSTOC.RO

Compania executa pentru dumneavoastra Servicii de Legatorie si Arhivare pe baza prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996.

Procesul de arhivare constituit din urmatoarele puncte cheie:

 1. Fondarea arhivei:
  a. Ordonarea dosarelor si a bibliorafturilor pe problematica si compartimente, iar in cadrul acestora, cronologic.
  b. Analiza continutului dosarelor, stabilirea indicativului dupa nomenclator si a termenului de pastrare, retinerea perioadei de timp cand au fost create documentele.
  2. Intocmirea nomenclatorului arhivei create de societetea comerciala si stabilirea termenelor de pastrare pentru dosare (documentatia tehnica).
  3. Ordonarea si gruparea documentelor conform criteriilor stabilite impreuna cu beneficiarul, indepartarea capselor si constituirea/legarea unitatiilor arhivistice.
  4. Completare coperti fata (etichete) cu inscrisurile necesare identificarii dosarelor.
  5. Completare manseta cotor dosare/cutie arhivare cu inscrisurile necesare identificarii dosarelor (etichete).
  6. Numerotarea filelor din dosare.
  7. Completarea foii titlu fata (eticheta) cu inscrisurile necesare identificarii dosarelor si a foii spate cu numarului de pagini din dosar.
  8. Sigilarea (parafarea) unitatilor arhivistice.
  9. Inventarierea unitatilor arhivistice constituite.
  10. Opisarea dosarelor deosebite.
  11. Ordonarea Depozitului de Arhiva pe ani si compartimente,depozitarea dosarelor/balotilor/cutiilor colectoare.
  12. Organizarea evidentelor specifice Depozitului de Arhiva (registre,fise) si completarea acestora.
  13. Selectionarea dosarelor, documentelor, registrelor cu termene de pastrare expirate si considerate ca nefolositoare. Intocmirea procesului – verbal de selectionare si a listelor inventar cu documentele/dosarele ce se elimina ca nefolositoare.

 

Compania specializata in arhivare : www.infostoc.ro

Compania ofera consultanta de specialitate si servicii suport in vederea realizarii urmatoarelor:

–         Punere in legalitate proprietatii si situatii funciare

–         Realizare PUZ (Plan Urbanism Zonal)

–         Realizare PUD (plan Urbanism Detaliu)

–         Realizare documentatii in vederea obtinerii Autorizatiei de Constructie;

–         Inscriere proprietatii in CarteaFunciara;

–         Documentaţii pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan;

 

Mai detaliat vezi mai jos:

          Punere in legalitate proprietatii si situatii funciare

Compania ofera consultanta de specialitate in vederea intrarii in legalitate a diverselor constructii si a altor stabilimente care din varii motive nu pot fi trecute in Cartea Funciara, nu primesc autorizatie de constructie sau de demolare, etc…

Compania ofera consultanta de specialitate in vederea solutionarii cu rezultat pozitiv a diverselor situatii funciare.

Realizare PUZ (Plan Urbanism Zonal)

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare specificadetaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire,servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltariiurbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte.

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii)necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ulreprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat intimp, functie de fondurile disponibile).

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.- ul – cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUZ-ulu )

-organizarea retelei stradale;

-zonificarea functionala a terenurilor;

-organizarea urbanistic;

-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;

-indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc);

-dezvoltarea infrastructurii edilitare;

-statutul juridic si circulatia terenurilor;

-delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista inzona studiata;

-masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice, daca acesteaexista in zona studiata;

-mentionarea obiectivelor de utilitate publica;

-masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;

-reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local de urbanismaferent PUZ-ulu

  Realizare PUD (plan Urbanism Detaliu)

Planul Urbanistic de Detaliu(PUD-ul) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului UrbanisticGeneral (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detailand continutul acestor  planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul deUrbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor.

PUD-ul reprezinta documentatia prin care se asiguraconditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate (se studiazamai multe amplasamente, optiunea pt. realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat deUrbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG-ului si PUZ-ului.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.- ul -cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUD-ulu )

-regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor;

-compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;

-relatii functionale si estetice cu vecinatatea;

-asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;

-permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajarilor;

-modul de ocupare si utilizare a terenului (POT, CUT);

-functiunea si aspectul arhitectural al constructiei (sau constructiilor) si amenajarilor;

-integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele existente invecinate;

-interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor invecinate, in scopul armonizarii cuconstructiile si amenajarile noi propuse (daca este cazul);

-circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relatiile cu zonele invecinate(accese pietonale si auto);

-parcaje, spatii de recreeresi de joaca;

-echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in zona (necesitatea de dezvoltari,modernizari, etc);

-functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului, circulatia acestora daca este cazul

Realizare documentatii in vederea obtinerii Autorizatiei de Constructie

Autorizatia de constructie (AC) reprezinta actul eliberat de administratia publica locala, in baza caruia solicitantul poate efectua lucrari de constructie.

Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie – Serviciul de Urbanism din localitatea / sectorul in care se afla terenul.
              Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie, conform noului Cod Fiscal, reprezinta 0,5 % din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei.

Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale
Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire va stabili o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.
Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

            Documentatia completa pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie
Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 – Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si  453/18.07.2001( lege care completeaza si aduce modificari  legii 50/1991) si va cuprinde:
cerere pentru emiterea autorizatiei de construire completata cu elementele de identificare si datele  tehnice conform P.A.C.
actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a  lucrarilor de constructii (in copie legalizata)
declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
certificatul de urbanism (in copie)
planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale)
proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire P.A.C., inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, raportul de expertiza tehnica semnate si stampilate in original
avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism
documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie)
documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare

 

Inscriere proprietatii in CarteaFunciara

Cartea funciara este un registru public, care cuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate.

Cadastru si intabularea in cartea funciara sunt realizate de experti-autorizati cadastru ANCPI,care pot fi contactati in functie de teritoriul administrativ al imobilului.

Acte necesare pentru notarea construcţiei în cartea funciară

– Cerere tip – completată de proprietarul imobilului;

– Extras CF de dată curentă (în original şi de data recentă) sau Contract de concesiune (copie ), dupa caz;

– Autorizaţia de construire – copie xerox;

– Plan de situaţie cu construcţia realizată – ridicare topografică vizată de Oficiul judetean de cadastru şi publicitate imobiliară;

– Dovada achitării sumei rezultate din calculul regularizării taxei pentru autorizaţia de construire;

– Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

– Acord notarial al coproprietarilor ( după caz )

 • Nota : In situaţia construcţiilor realizate înainte de 1989, şi dacă nu există A.C., aceasta se înlocuieşte cu Declaraţie notarială în care se va specifica anul construirii şi din care să rezulte că petentul este proprietarul construcţiei.
 • Adeverinţă de la Serviciul impozite şi taxe din care să rezulte data de la care se plateşte impozitul pe construcţia respectivă.

 

            Documentaţii pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan

Compania ofera consultanta si servicii suport in vedera scoaterii terenurilor din circuitul agricol, mai jos sunt exemplifiate o parte din conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol.

CAPITOLUL I
Conditiile de amplasare a constructiilor si competentele institutiilor abilitate pentru aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol

Art. 1. – (1) Amplasarea constructiilor de orice fel se face conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenuri situate în intravilanul localitatilor stabilit conform legii; fac exceptie constructiile prevazute la alin. (2) si (3) ale art. 91 din legea mentionata, care pot fi amplasate si pe terenuri situate în extravilanul localitatilor, cu precadere pe cele cu folosinte neagricole sau cu folosinte inferioare si slab productive, cu respectarea prevederilor art. 92 din aceeasi lege.
(2) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol în conditiile prevazute de art. 92 alin. (1)-(4), (6) si (7) si ale art. 93-103 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se face astfel:
a) pâna la suprafata de 1 ha, scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor agricole fara lucrari de îmbunatatiri funciare, fara plantatii viti-pomicole si de clasa III-V de calitate se aproba prin decizie a directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala pe baza avizului oficiului de cadastru si publicitate imobiliara;
b) pentru suprafete de 1-100 ha, scoaterea definitiva sau temporara a terenurilor agricole din circuitul agricol fara lucrari de îmbunatatiri funciare, fara plantatii viti-pomicole si de clasa III-V de calitate se aproba de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin decizie a directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala, pe baza avizului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara acordat prin oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
c) pentru suprafetele de teren ce depasesc 100 ha, aprobarea de scoatere din circuitul agricol se da prin hotarâre a Guvernului, cu avizul comun al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Administratiei si Internelor. Achitarea taxelor aferente fondului de ameliorare a fondului funciar se face dupa aprobarea hotarârii Guvernului;
d) scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor din extravilan de clasa I si clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrari de îmbunatatiri funciare, precum si a celor plantate cu vii si livezi din extravilan, prin extinderea intravilanului, se face pe baza de studii urbanistice (PUG sau PUZ) propuse de consiliile locale, cu respectarea conditiilor privind continutul documentatiei prevazute la art. 2 alin. (1); aprobarea se da prin ordin al directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala, pe baza avizului oficiului de cadastru si publicitate imobiliara si al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, dat, dupa caz, prin Directia consolidarea proprietatii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor si/sau prin Directia generala implementarea politici sectoriale si de piata, cu achitarea taxelor prevazute de lege;
(3) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol se face pe baza unei documentatii întocmite conform prevederilor prezentului regulament.
(4) Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara elibereaza avizul în maximum 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei complete, iar directia pentru agricultura si dezvoltare rurala verifica si aproba documentatia în maximum 10 zile lucratoare de la primirea avizului; nerespectarea acestor termene constituie abatere disciplinara.

CAPITOLUL II
Continutul documentatiei pentru obtinerea aprobarii de scoatere a terenurilor din circuitul agricol

Art. 2. – (1) Documentatia pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan cuprinde:
a) cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;
b) extrasul de carte funciara pentru informare si copia actului de proprietate sau a altui act de detinere valabil încheiat (de exemplu: contract de concesiune, arenda, închiriere), însotit de acordul proprietarului;
c) documentatia cadastrala;
d) certificatul de urbanism, însotit de planul de situatie si de planul de încadrare în zona; planul de situatie va evindentia suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol;
e) documentatia pentru încadrarea terenului în clase de calitate;
f) expertiza de evaluare a terenurilor efectuata de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
g) copii ale documentelor de plata a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului funciar, virate în conturile Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
h) avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului, în cazul terenurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. d);
i) avizul Administratiei Nationale a Îmbunatatirilor Funciare;
j) avizul Directiei consolidarea proprietatii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor si/sau al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piata, dupa caz, în cazul terenurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. d);
k) memoriul tehnic al lucrarii, în care se descrie obiectivul de investitii.
(2) Scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor agricole se poate face pe o perioada de maximum 2 ani, cu plata unei garantii egale cu taxa pentru fondul de ameliorare a fondului funciar.
(3) Avizul oficiului de cadastru si publicitate imobiliara se emite prin verificarea documentelor prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si g); directia pentru agricultura si dezvoltare rurala aproba documentatia pe baza avizului oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, dupa verificarea actelor prevazute la alin. (1) lit. a), d), e), f), g), h), i), j) si k).
(4) Plata taxelor de catre persoanele fizice si juridice solicitante se face în cuantum de 60% în conturile Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si în cuantum de 40% în conturile Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, astfel:
a) Pentru Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale:
– scoaterea definitiva, cont: RO39 TREZ 7005 057X XX00 0354;
– scoaterea temporara, cont: RO62 TREZ 7005 066X XX00 0363;
b) pentru Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara:
– scoaterea definitiva, cont: RO12 TREZ 7005 057X XX00 0355;
– scoaterea temporara, cont: RO35 TREZ 7005 066X XX00 0364;
Art. 3. – (1) Documentatia pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate în intravilan, aprobata prin PUG si PUZ, cuprinde:
a) cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;
b) extrasul de carte funciara pentru informare si copia actului de proprietate sau alt act de detinere valabil încheiat (de exemplu: contract de concesiune, arenda, închiriere), însotit de acordul proprietarului;
c) documentatia cadastrala;
d) certificatul de urbanism, însotit de planul de încadrare în zona si de planul de situatie în care se evidentiaza suprafetele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol;
e) avizul Administratiei Nationale a Îmbunatatirilor Funciare.
(2) Avizul Administratiei Nationale a Îmbunatatirilor Funciare se elibereaza în termen de 5 zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete.
(3) Documentatia necesara pentru obtinerea aprobarii de scoatere a terenurilor din circuitul agricol, situate în extravilan si intravilan, de la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala se întocmeste în 3 exemplare.
(4) Avizul oficiului de cadastru si publicitate imobiliara se emite prin verificarea documentelor prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c); directia pentru agricultura si dezvoltare rurala aproba documentatia pe baza avizului oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, dupa verificarea actelor prevazute la alin. (1) lit. a), d) si e).

CAPITOLUL III
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 4. – (1) Documentatia pentru scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor destinate construirii, prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b), se depune la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, care o avizeaza si o înainteaza spre aprobare directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala; directia pentru agricultura si dezvoltare rurala transmite proprietarului/beneficiarului decizia de aprobare.
(2) Documentatia pentru scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) se depune la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, care o avizeaza si o înainteaza spre avizare directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala; aceasta transmite avizul comun catre consiliul judetean si prefectura, cu obligatia acestora de a transmite documentatia, împreuna cu proiectul hotarârii Guvernului, la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si la Ministerul Administratiei si Internelor în vederea promovarii si aprobarii acesteia.
(3) Documentatia pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor destinate construirii, prevazute la art. 1 alin. (2) lit. d), se depune la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, care o avizeaza si o înainteaza directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala în vederea aprobarii prin ordin al directorului executiv, dat cu avizul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, dupa caz, prin Directia consolidarea proprietatii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor si/sau Directia generala de implementare politici sectoriale si de piata, si transmiterii aprobarii catre beneficiar/proprietar.
(4) Pentru reintroducerea terenurilor în circuitul agricol se va elibera un aviz comun de catre directia pentru agricultura si dezvoltare rurala si oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, pe baza unei documentatii depuse la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. În cazul terenurilor pentru care s-a eliberat avizul comun de scoatere din circuitul agricol, taxele achitate pentru fondul de ameliorare a fondului funciar nu se restituie.
(5) Documentatia va contine:
a) cerere cu specificarea suprafetei solicitate pentru introducere în circuitul agricol;
b) aprobarea pentru scoaterea din circuitul agricol;
c) planul de situatie al întregului imobil, actualizat, pe care se va evidentia atât suprafata scoasa din circuitul agricol, cât si suprafata solicitata pentru reintroducere în circuitul agricol si care va fi vizat spre neschimbare de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
d) extras de carte funciara valabil la data depunerii documentatiei si copia actului de proprietate.
Art. 5. – Documentatiile pentru care s-au emis avizele de catre directia pentru agricultura si dezvoltare rurala si oficiul de cadastru si publicitate imobiliara la data intrarii în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente se aproba conform normelor legale în vigoare la data emiterii avizelor.
Art. 6. – Tarifele aferente analizei si verificarii documentatiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul regulament

 


 1. Cadastru, Topografie si Geodezie

–         Determinarea exactă a coordonatelor X,Y şi Z în orice zonă a ţării

–         Lucrarii cadastrale

–         Relevee

Lucrarii de topografie inginereasc

Trasări de construcţii: civile şi industriale,  cai de comunicatii, lucrari hidrotehnice si cu specific petrochimic

–          Trasari fatade si pereti cortina;

–          Relevee constructii (inclusiv fatade);

–          Relevee si profile verticale pentru puturi de lift

–          Determinari verticalitati

Asistenţă topografică reabilitări drumuri si reţele edilitare,

–          Realizarea studiilor topografice pentru stabilirea perimetrului de exploatare a balastierelor;

–          Plan de situaţie pentru orice tip de platformă;

–          Planuri de situaţie incluzând curbe de nivel;

–         Calcule pentru determinarea volumului de pământ excavat sau de umplutură;

 

Plan topografic

 • Aceasta operatiune consta in efectuarea unei masuratori topografice a imobilului dumneavoastra de catre un inginer topograf, in prezenta unuia dintre proprietarii imobilului;
 • Produsul acestui serviciu este un Plan topografic (Plan de amplasament si delimitare, Plan de situatie, Schita topografica etc.) avand semnatura si stampila unui topograf autorizat.

Inscrierea in Cartea Funciara (intabulare)

 • Aceasta operatiune presupune urmatoarele etape:
  1. Verificarea actelor de proprietate;
  2. Efectuarea de masuratori topografice;
  3. Realizarea documentatiei cadastrale;
  4. Depunerea de catre noi a documentatiei cadastrale.
 • Produsul acestui serviciu consta intr-un plan de amplasament semnat si stampilat de un topograf si avizat de O.C.P.I., precum si un Extras CF cu noul numar cadastral (in cazul in care ati avut Carte Funciara pe hartie).

Trasarea de planuri sau harti

 • Aceasta operatiune consta in materializarea pe teren a imobilului dvs.;
 • Materializarea punctelor se realizeaza cu tarusi de lemn;
 • Materializarea punctelor se poate realiza diferit, de la caz la caz, in functie de scopul pentru care solicitati aceasta operatiune.


Dezlipire

 • Termenul „dezlipire” se refera la procesul de dezmembrare precum si la cel de parcelare;
 • Aceasta operatiune consta in desfacerea unei parcele in doua sau mai multe parcele (egale sau inegale ca suprafata si configuratie);
 • Fiecarei parcele ii va fi acordate cate un numar cadastral;
 • Aceasta operatiune presupune urmatoarele etape:
  1. Verificare actelor de proprietate;
  2. Efectuarea de masuratori topografice;
  3. Realizarea documentatiei cadastrale;
  4. Depunerea de catre noi a documenatiei cadastrale.
 • Produsul acestui servicu va consta in cate un plan de amplasament si delimitare pentru fiecare parcela rezultata din dezlipire.

Alipire

 • Termenul de „Alipire” se refera si la procesul de comasare;
 • Aceasta operatiune consta in contopirea a doua sau mai multe parcele invecinate, apartinand aceluiasi proprietar, intr-una singura;
 • Aceasta operatiune presupune urmatoarele etape:
  1. Verificarea actelor de proprietate;
  2. Efectuarea de masuratori topografice;
  3. Realizarea documentatiei cadastrale;
  4. Depunerea de catre noi a documentatiei cadastrale.
 • Produsul acestiu serviciu va consta intr-un plan de amplasament si delimitare semnat si stampilat de un topograf autorizat si avizat de O.C.P.I.

 

Evaluarea Intreprinderii

Evaluarea de întreprinderi reprezintă un serviciu profesional, o activitate complexă realizată de o echipă de specialişti cu pregătire în domenii variate (economie, contabilitate, juridic, construcţii, inginerie).
Activitatea de evaluare este condusă de un expert evaluator, membru titulat ANEVAR / UNEVAR, evaluator de întreprinderi.

În cadrul procesului de evaluare sunt realizate rapoarte de evaluare pentru întreprinderi, proprietăţi specializate, proprietăţi generatoare de venit, societăţi comerciale, hotele, restaurante, staţii de benzină, cazinouri, teatre si cinematografe.
Evaluarea activelor necorporale de tipul licenţelor, brevetelor de invenţii, modelelor si desenelor industriale, mărcilor, website-urilor, este parte componentă din procesul de evaluare a întreprinderii.

Rapoartele de evaluare de întreprinderi se adresează acţionarilor, investitorilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor, institutiilor statului.

Procesul de evaluare al întreprinderii:

– analiza diagnostic, în urma careia se identifică punctele tari, punctele slabe, oportunităţile si riscurile;

– aprecierea fezabilităţii transferului de proprietate, respectiv dreptul de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale;

– obţinerea informaţiilor calitative necesare pentru a estima o valoare punctuală sau un interval rezonabil al valorii întreprinderii.

Caracterul complex al activitatii de evaluare este determinat de maimulti factori:

– natura si marimea firmei;

– patrimoniul firmei si posibilitatea de valorificare;

– reflectarea în contabilitatea firmei a patrimoniului ei;

– capacitatea echipei de conducere de a gestiona si elabora strategia firmei.

În ceea ce priveste momentele în care este necesara evaluarea uneifirme, acestea sunt:

– la schimbarea dreptului de proprietate asupra firmei;

– la schimbarea marimii si structurii capitalului;

– la schimbarea numarului si componentei asociatilor si actionarilor;

– în actiuni juridice cu scop patrimonial ( faliment, succesiune, etc );

– în caz de litigii

Evaluarea Bunurilor Mobile (EBM)

Evaluarea bunurilor mobile este realizata printr-un raport de evaluare bunuri mobile intocmit de un expert evaluator bunuri mobile (EBM) ce evalueaza o diversitate de active, majoritatea mobile, care pot fi miscate (relocate) si care este obligat sa recunoasca diferitele premise ale valorii.

Aceste premise pot fi clasificate, la modul general, in trei categorii, distingandu-se in principiu prin utilizarea anticipata a unui activ:

 1. Vanzarea in scopul transferului, pentru o utilizare asemanatoare sau alternativa.
 2. Utilizarea in continuare (sau instalata) a activului, in scopul in care a fost proiectat sau dobandit.
 3. Lichidarea.

Astfel, utilizarea termenului de valoare sau valoare de piata a bunului mobil este modificat sau rafinat pentru a crea definitii speciale, care sa vina in intampinarea nevoilor unei anume evaluari. Aceste modificari furnizeaza o premise specifica a valorii pentru a ghida munca expertului evaluator membru titular Anevar / Unevar. Lista de mai jos cu definitii diferite ale valorii, pe care evaluatorul le va intalni, nu se intentioneaza a fi completa. Lista incepe cu o definitie a valorii de piata iar apoi prezinta variantele perfectionate ale termenului, utilizate astfel incat sa se potrivesca cu necesitatile evaluatorului.

Vanzarea pentru transfer sau utilizare alternativa

Valoarea de piata reprezinta suma estimate, exprimata in termini monetari, care poate fi obtinuta, in mod rezonabil, pentru o proprietate, in cadrul unui schimb dintre un comparator si un vanzator, ambii aflati pe pozitii egale, nici unul dintre ei nefiind constrans sa vanda sau sa cumpere, si in perfecta cumostiinta de cauza, la o anumita data.

Valoarea de piata – activ sau bun mobil transferat reprezinta acea valoare estimata, exprimata in termini monetari, care poate fi obtinuta, in mod rezonabil, pentru o proprietate, in cadrul unui schimb dintre un comparator si un vanzator , ambii aflati pe pozitii egale, nici unul dintre ei nefiind constrans sa vanda sau sa cumpere, si in perfecta constiinta de cauza, la o anumita data, luandu-se in considerare costul transferului proprietatii (bunului) la o alta locatie.

Utilizarea existenta (sau capacitatea de utilizare)

Valoarea de piata pentru utilizarea in continuare reprezinta suma estimata, exprimata in termeni monetari, care poate fi obtinuta, in mod rezonabil, pentru o proprietate, in cadrul unui schimb dintre un comparator si un vanzator, ambii aflati pe pozitii egale, nici unul dintre ei nefiind constrans sa vanda sau sa cumpere, si in perfecta cunostinta de cauza, incluzand instalarea, la o data specificata, si presupunand ca veniturile afacerii sustin valoarea rapotata. Aceasta suma include toate costurile normale, directe si indirecte, cum ar fi instalarea si alte costuri de ansamblare pentru ca proprietatea sa fie operationala din toate punctele de vedere.

Valoarea de piata – activ sau bun mobil instalat reprezinta acea suma estimata, exprimata in termini monetari, care poate fi obtinuta, in mod rezonabil, pentru o proprietate, in cadrul unui schimb dintre comparator si un vanzator, ambii pe pozitii egale, nici unul dintre ei nefiind constrans sa vanda sau sa cumpere, si in perfecta cunostinta de cauza, incluzand instalarea, la o data specificata. Aceasta suma include toate costurile normale, directe si indirecte, cum ar fi instalarea si alte costuri de asamblare necesare pentru ca proprietatea sa fie operationala din toate punctele de vedere.

 

 

 

Evaluarea bunurilor mobile pentru lichidare

Valoarea de lichidare ordonata reprezinta valoarea bruta estimate, exprimata in termini monetari, care poate fi realizata in mod tipic printr-o vanzare de lichidare, data fiind o perioada rezonabila de timp pentru gasirea unui comparator (sau a mai multor cumparatori), cu un vanzator constrans sa vanda, in baza unei situatii “asa cum este, unde este”, la o data specificata.

Valoarea de piata fortata reprezinta valoarea bruta estimate, exprimata in termini monetari, care poate fi realizata in mod tipic printr-o licitatie publica dirijata si mediatizata corespunzator, cu un vanzator constrans sa vanda imediat, in baza unei situatii “asa cum este, unde este”, la o data specificata.

Valoarea de lichidare pe amplasament reprezinta valoarea bruta estimate, exprimata in termini monetari, care poate fi realizata in mod tipic de pe urma unui utilaj nefolositor, presupunand ca intregul utilaj este vandut intact, avand la dispozitie un timp limitat pentru finalizarea vanzarii, la o data specificata.

Aceste definitii nu sunt singurele acceptate. Anumite evaluari impun utilizarea definitiilor prevazute de lege. Definitiile pot fi extinse sau redefinite de catre un expert evaluator Anevar, dupa cum dicteaza scopul sau functia evaluarii bunului mobil, atata timp cat conceptual fundamental si subliniat nu este alterat, din cauza unui motiv de constrangere (cum ar fi cel impus de lege).

Alte premise importante ale valorii sau definitii ale valorii include urmatoarele:

Valoarea de recuperare reprezinta suma estimata, exprimata in termeni monetari, care poate fi realizata pentru intreaga proprietate sau pentru o componenta a intregii proprietati si care este scoasa din functiune, pentru a fi utilizatain alta parte.

Valoarea de casare reprezinta suma estimata pentru un activ-bun mobil, exprimata in termeni monetari, care ar putea fi realizata pentru o proprietate daca ar fi vanduta pentru continutul ei material, si nu pentriu o utilizare productiva.

Costul de inlocuire pentru asigurare reprezinta costul de inlocuire sigurat, mai putin costul de inlocuire al articolelor excluse in mod specificat din polita, in cazul in care acestea exista.

Valoarea de asigurare neta reprezinta costul de inlocuire asigurat mai putin deprecierea cumulata, luata in considerare in scopuri de asigurare, asa cum este ea in polita de asigurare sau prin intermediul altor intelegeri.